LOVE FOR GRINDSTED SKAKKLUB

§1) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Klubbens navn er Grindsted Skakklub med hjemsted i Grindsted. Dens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

§2) GENERALFORSAMLINGEN

A) Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest ved udgangen af maj. På denne vælges bestyrelse og en suppleant ved skriftlig afstemning, samt en revisor for en toårig valgperiode. Der aflægges beretning og regnskab til godkendelse.
B) Ekstra generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, hvor mindst en tredjedel af klubbens medlemmer skriftligt begærer det.
C) Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel, forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før. Afgørelser træffes ved almindelig majoritet.

§3) BESTYRELSEN

A) Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Der vælges en formand og en sekretær i lige år samt en kasserer i ulige år. Bestyrelsen optræder på klubbens vegne, og kan under ansvar over for generalforsamlingen, disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Formanden og kassereren bemyndiges adgang til alle klubbens økonomiske konti. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.
B) Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter turneringsregler og vælger turneringsledere.

§4) LOVÆNDRING OG KLUBBENS OPHØR

A) Forandringer eller tilføjelser i klubbens love kan kun ske på en generalforsamling.
B) Grindsted Skakklub kan kun ophæves på en generalforsamling.
C) Til forslag om lovændring, klubbens ophør eller fusion med en anden skakklub, kræves at to tredjedele af de fremmødte stemmer for forslaget.
D) I tilfælde af klubbens ophør, tilfalder klubbens midler Sydjysk Hovedkreds i Dansk Skak Union. Ved fusion med anden skakklub tilfalder klubbens midler dog den forening, der er resultatet af den fusion, hvori Grindsted Skakklub indgår.

§5) LOVVEDTAGELSE OG -ÆNDRING

A) Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 6. september 1971.
B) Ændringer vedtaget på følgende ekstraordinære generalforsamlinger: 10. marts 1980, 3. april 2013 samt 5. februar 2020.
C) Ændringer vedtaget på følgende ordinære generalforsamlinger: 26. april 1982, 24. april 1991, 29. april 1992, 26. april 1995, 17. april 2002, 27. april 2005 samt 25. april 2007.